در بیستمین جشنواره جوان خوارزمی، طرح‌های مخترعان جوان کشور به نمایش گذاشته شد.

کلیدواژه

۲۰ شهریور ۱۳۹۷, ۱۸:۰۶ تهران
کامنت