محققان پژوهشکده پوشش‌های نانوساختار پیام نور یزد در مقیاس آزمایشگاهی، نانو دارو‌های گیاهی با خواص ضدسرطانی تولید کردند.

کلیدواژه

۲۰ شهریور ۱۳۹۷, ۱۹:۲۰ تهران
کامنت