۲۱ شهریور ۱۳۹۷, ۰۷:۳۳ تهران

«کمال خرازي» رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي کشورمان در نشست سياست خارجی ايران در وضعيت فعلي که در دانشگاه مطالعات راهبردي پکن برگزار شد؛ گفت: تا زماني که تغييري در اهداف آمريکا ديده نشود و اين رژيم دست از تهديد و قلدري عليه مردم برندارد، ايران آمادگي شروع هيچگونه گفتگويي با آمريکا ندارد و به مقاومت خود ادامه خواهد داد.

 

 

کلیدواژه

کامنت