۲۱ شهریور ۱۳۹۷, ۱۵:۵۵ تهران

محققان البرزی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج به فناوری تولید نوعی منحصر به فرد از خرما دست یافتند.

کلیدواژه

کامنت