• تصاویر: بارش باران پاییزی در تهران

بارش باران پاییزی در روزهای اخیر طرواتی دوباره به جان شهر پر از دود و آلوده بخشیده است.

کلیدواژه

۲۳ آبان ۱۳۹۷, ۲۰:۴۲ تهران
کامنت