از نور حُسن محمد، چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش، عالم یکسر شده گلشن، یا محمد، یا محمد...

کلیدواژه

۰۳ آذر ۱۳۹۷, ۱۹:۴۵ تهران
کامنت