• تصاویر: سفر دکتر روحانی به استان سمنان

رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی خود و دیدار با مردم و بررسی روند طرحهای توسعه ای در کشور، روز سه شنبه وارد شاهرود در استان سمنان شد.

کلیدواژه

۱۳ آذر ۱۳۹۷, ۱۱:۴۳ تهران
کامنت