۲۰ اسفند ۱۳۹۷, ۲۰:۴۲ تهران
  • فتوکامنت: مجاهدت در راه خدا با  پادش دنیایی قابل جبران نیست
کامنت