۲۳ اسفند ۱۳۹۷, ۱۹:۰۲ تهران
  • تصاویر: پنجشنبه آخر سال در بهشت زهرا

آخرین پنجشنبه سال در بین آداب ورود به نوروز، عزیزان سفر کرده به دیار باقی را به یاد ما می آورد تا با رفتن بر سر مزار آنها یادشان را در دل هایمان زنده نگاه داریم.

کلیدواژه

کامنت