رییس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران گفت: فرصتی که دولت جمهوری اسلامی ایران در اختیار پناهندگان در ایران قرار داده است برای سازمان ملل بسیار قابل ارزش است.

کلیدواژه

۲۷ آبان ۱۳۹۵, ۲۱:۱۲ تهران
کامنت