اهوازی ها و مردم دوستدار طبیعت در این شهر، روز جمعه را با کاشتن درخت سپری کردند.

۱۳ اسفند ۱۳۹۵, ۱۷:۵۶ تهران
کامنت