• تصاویر:  دیدار وزیر امور خارجه پاکستان با روحانی
کامنت