دانش آموزان مدرسه های بیت لحم، بیش از یکصد هزار انشاء اعتراضی نوشتند و در آن رنج ها و مصیبت هایی که اعلامیه بالفور بر سر مردم فلسطین وارد کرده، باز گو کردند.

کلیدواژه

۱۴ آبان ۱۳۹۶, ۱۳:۱۰ تهران
کامنت