دیدارهای روز دوم اسحاق جهانگیری معاون اول ریئس جمهوری در عراق برای ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور.

کلیدواژه

۱۷ اسفند ۱۳۹۶, ۱۹:۲۶ تهران
کامنت