لیلی غندور خردسال ترین فلسطینی است که در آغوش خانواده اش شهید مدافع فلسطین نام گرفت. خانواده این کودک شهید از سکوت مرگبار سازمان های بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر انتقاد کردند.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۲۰:۲۰ تهران
کامنت