Feb 08, 2018 08:24 UTC
  • לבנון מתנגדת לבניית גדר על ידי ישראל בגבולה הדרומי

המועצה העליונה לביטחון בלבנון בראשותו של הנשיא מישל עואן הודיעה כי תמשיך לפעול בכל המישורים כדי לשמור על זכויותיה של לבנון וכדי למנוע מישראל לבנות את הגדר בגבול.

"אנו מעניקים לכוחות הצבא את ההגנה המדינית לפעול נגד כל תוקפנות ישראלית על הגבול - ביבשה ובים. הגדר הישראלית על גבולנו הינה פגיעה בריבונות שלנו והפרה של החלטה 1701. נמשיך לפעול בכל המישורים: האזורי והבינלאומי, כדי להתנגד ולמנוע מישראל לבנות את גדר ההפרדה", נאמר בהודעה שפרסמה המועצה העליונה לביטחון בלבנון .

 

תגיות

תגובות