Oct 09, 2018 11:16 UTC
  • ניסיון ישראלי לסלק את ארגון אונר

ארגון אונר"א מספק מאז 1965 שרותים ליותר מ-20 אלף ''פליטים'' במחנה שועפאט. הארגון מפעיל מספר בתי ספר ומרפאות בכמה שכונות במזרח העיר, שנכבשה עלידי ישראל בשנת 1967.

בישראל טוענים כי ארגון אונר"א פועל, ללא כל רישיון, ולאחר החלטת הממשל האמריקאי לקצץ את הסיוע לארגון, הקים ראש עיריית עיר הקודש ניר ברקת צוות מומחים מיוחד כדי לגבש תכנית פעולה מפורטת לסילוק הארגון מהעיר, ולהחליף את שירותיו בשירותי העירייה. ראש עיריית, עיר הקודש, ניר ברקת, מקדם את ההחלטה, במטרה לפוצץ את "בעיית הפליטים הפלסטינים".

ניר ברקת אמר כי "החלטת הממשל האמריקאי יוצרת חלון הזדמנויות לטיפול מיידי ונחוש בכוונות הפלסטינים להנציח את 'בעיית הפליטים' בעיר הקודש. ברקת אמר כי כדי לעצור את התהליך הזה גיבש תכנית פעולה מפורטת  לפיה, כל תושב ירושלמי שנתמך ע"י אונר"א יקבל את כל השירותים מהעירייה, כולל חינוך, רווחה, בריאות וניקיון.

עיקרי התכנית של ניר ברקת לסילוק אונר"א מעיר הקודש:

בתחום החינוך: תפעל העירייה להוצאת צווי סגירה לכל בתי הספר של אונר"א בעיר הקודש עד סוף שנת הלימודים הנוכחית, וכלל התלמידים ייקלטו במוסדות של העירייה החל משנת הלימודים הבאה. כמו כן תקדם העירייה הפקעה או השכרה של כלל מבני החינוך של אונר"א והסבתם בהמשך למבנים עירוניים. העירייה תפעל גם להקמת קרית חינוך ומתן שירותים עירוניים על שטח של כ-11 דונם בסמוך למחנה הפליטים, שיספקו שירותים עירוניים טובים ואיכותיים יותר לתושבים.

בתחום הבריאות: העירייה תפעל להוצאת צווי סגירה למרכזים הרפואיים של אונר"א ע"י משרד הבריאות, ותקלוט את התושבים בטיפות החלב העירוניות בסביבה הקרובה. כמו כן תפעל העירייה מול משרד הבריאות לקליטת המטופלים בקופות החולים בסביבה הקרובה. במקביל יקודם תהליך הפקעה או שכירות של מבני המרפאות של אונר"א ויינתנו שירותי בריאות הציבור בקרית השירותים שתוקם בסמוך למחנה הפליטים שועפאט.

בתחום הרווחה: העירייה תשמור על הישארות המסגרות הקיימות כיום בעיר הקודש ותעביר אותן מידי אונר"א לידי שירותי הרווחה והתעסוקה שלה, בנוסף להקצאת מבנים ייעודיים לשירותי הרווחה והתעסוקה של העירייה, לצד המינהל הקהילתי בתוך קריית השירותים שתוקם בסמוך למחנה הפליטים שועפאט.

בתחום התברואה והתשתיות: העירייה תעביר מאונר"א את האחריות על פינוי האשפה ותשתיות הביוב, הניקוז, כאשר יוצבו תשתיות איסוף אשפה מתקדמות ברחבי המחנה, יוקצו כלים מתקדמים ועובדי ניקיון באמצעות קבלן פרטי. טיפול בתשתיות המים, הביוב והניקוז הישנות. עם זאת זה לא יעבור ולא יביא להטעיית העולם כי ישראל כבשה את העיר בשנת 1967 ומחוייבת לסגת ממנה בהתאם להחלטות האו"ם.

 

תגיות

תגובות