Apr 05, 2018 09:47 UTC
  • בית משפט במחשכים

קשה להאמין ששופט ישראל יודע טוב יותר מעהד תמימי מה טוב בשבילה. כך לפחות משתמע מהחלטתו לדחות "לטובת תמימי" את בקשתה לקיים את משפטה בפומבי. הוא יודע גם יותר טוב מהוריה מה נכון בעבור בתם, ויודע טוב יותר מעורכת דינה של תמימי, גבי לסקי, כיצד להגן על הלקוחה הקטינה שלה, שנעצרה ב–19 בדצמבר 2017 אחרי שסטרה לחייל, ומאז, זה שלושה חודשים, נתונה במעצר.

בית המשפט הצבאי של ישראל הסביר את דחיית הבקשה לקיים דיון בדלתיים פתוחות, בכך שהדבר נעשה לטובת הקטינים כדי לאפשר הליך הוגן. אלא שקשה לקבל נימוק זה. העולם כולו מכיר את הנערה, את שמה, את משפחתה, את הסרטון שהביא למעצרה, ועוקב מאז אחרי המקרה ואחר המחאה הבינלאומית. תמימי נהפכה לסמל חדש של המאבק הפלסטיני. מפני מה בדיוק אמורות הדלתיים הסגורות להגן עליה?

יתרה מזאת, השוואתה של תמימי — פלסטינית שחיה תחת הכיבוש הישראלי ונשפטת במערכת משפט צבאית — לקטינים הנשפטים במערכת המשפט בתוך ישראל, היא עלבון לאינטליגנציה. היחס שמפגינה ישראל כלפי קטינים ישראלים, כמו גם הזכויות המוקנות להם, טוב לאין שיעור מיחסה לקטינים פלסטינים, שזכויותיהם נרמסות בשטחים הכבושים. ההבדלים ניכרים, בין השאר, בהחלטה על מעצר במקום חלופת מעצר, במשך זמן המעצר (קטין ישראלי לא היה מוחזק שלושה חודשים במקרה דומה), במידת האלימות הננקטת נגדם ובחומרת גזר הדין. הדאגה לתמימי לא מנעה מבית המשפט הצבאי לקבוע שהיא תישאר במעצר עד תום ההליכים, כלומר עד לסיום משפטה ומתן גזר הדין.

בית המשפט החליט לקיים את משפטה במחשכים, תוך רמיסת האינטרסים והזכויות שלה. בנסיבות הקיימות, ההגנה היחידה העומדת באמת לרשותה היא פומביות הדיון. החשאיות במקרה זה משרתת את מי שיש לו מה להסתיר, את מי שמעוניין להשתיק את קולות המחאה ואת תנועות ההתנגדות לכיבוש הישראלי, שתמימי מייצגת.

אביה של תמימי, באסם, אמר: "אשתי ובתי לא עשו שום דבר רע, והן במעצר בגלל מאבקן לחופש ולצדק. הגענו לכאן כדי לומר שישראל היא זו שצריכה לעמוד למשפט, ולא הן". קשה להימנע מהמסקנה שהדלתיים הסגורות מיועדות להגן על ישראל, שמבחינת העולם שמתנגד לכיבוש, היא — ולא תמימי — הנאשמת האמיתית.

 

תגובות