Jun 17, 2018 08:36 UTC
  • לכבס את המציאות

הכנסת הנוכחית מתמידה במהלכי הסיפוח המשפטי הזוחל של השטחים הפלסטינים הכבושים, תוך החלת עוד ועוד מחוקי הכנסת על הגדה המערבית, ומחיקתו "דה-יורה" של הקו הירוק. באחרונה אישרה ועדת הפנים בכנסת הישראלית לקריאה ראשונה הצעת חוק פרטית לתיקון פקודת העיריות, שתאפשר לשר הפנים לקבוע בצו העברת כספי ארנונה מרשות מקומית חזקה לרשויות אחרות הגובלות בה — אף אם רשויות אלה הן התנחלויות שמעבר לקו הירוק.

מי שמדמיין שמדובר בתיקון חברתי, או במהלך שהמוטיבציה שלו היא צדק חלוקתי, שבו החזקים עוזרים לחלשים — מוטב שיתפכח. העברת התקציבים היא חד כיוונית: החוק החדש לא מאפשר להעביר כספים מההתנחלויות ליישובים חלשים בתוך ישראל (אלא בצווי אלוף עתידיים, שעליהם אמרה לאחרונה השרה איילת שקד שהם מתעכבים שנים, ולעתים גם עשור).

הממשלה הישראלית הנוכחית פועלת לטובת האינטרסים של המתנחלים בשני מישורים: היא מקדמת הצעות חוק שתכליתן להעלים את ההבחנה בין "תחומי" ישראל לבין התנחלויות. במקביל, היא ממשיכה לייצר אפליה כספית ברורה לטובת ההתנחלויות, הזוכות למימון ממשלתי נדיב בהרבה, ולמעמד של אזור עדיפות לאומנית. לסיפוח המשפטי עלולות להיות תוצאות הפוכות מאלה שקברניטי הקואליציה הנוכחית מעלים בדעתם: השוואת תנאי החקיקה בין המתנחלים לישראלים עלולה להביא בסופו של דבר להכרעה שיפוטית שתבטל בשם עקרון השוויון כל אפליה לטובת המתנחלים, הן בתחום התקציבי והן בתחום אכיפת החוק.

השוויון בין בני אדם משני צדיו של הקו הירוק יהיה גם נִצְחוֹן פִּירוּס משפטי, כי לא ניתן יהיה עוד לכבס את המציאות הישראלית. ללא הקו הירוק, שמסמל גבול עתידי בין שתי יישויות מדיניות, תתקבל תמונה של מדינה אחת שבה חיים באופן לא שוויוני "אזרחים" ישראלים ו"נתינים" פלסטינים משוללי אזרחות ומשוללי זכויות, הכפופים כל אחד, לפי מעמדו, למערכת משפטית ונורמטיבית נפרדת. לתופעה זו יש שם, וישראל לא תוכל עוד להתכחש למציאות ולהכחיש בפני הקהילה הבינלאומית שהיא שלטון אפרטהייד לכל עניין ודבר.

 

תגובות