Jun 24, 2018 06:33 UTC
  • כפייה דתית

הידיעה על כך שמפקדים בישראל ריתקו לבסיס חיילים שסירבו לחבוש כיפה וחיילות שסירבו ללבוש חצאית בעת הדרכה בבתי ספר בחינוך הממלכתי־הדתי אמורה להדליק נורה אדומה אצל הציבור. כיפה איננה חלק ממדי הצבא, ולצבא אין סמכות להעניש את מי שמסרבים לחבוש אותה. מדובר במקרים חמורים של כפייה דתית ושימוש לרעה בסמכות הענישה של הצבא, במטרה להרתיע חיילים חילונים מלסרב בעתיד לחבוש כיפה.

דובר צבא ישראל טען שאין מדובר במדיניות רשמית של הצבא: "על פי הפקודות לא ניתן לחייב את החיילים והחיילות לחבוש כיפה או ללבוש חצאית במהלך ההדרכות בניגוד לרצונם", הבהיר הדובר. לדבריו, אם בית ספר ממלכתי־דתי מבקש להגיע בלבוש בעל סממנים דתיים, יש לחיילים אפשרות לבחור אם לכבד את הבקשה או לסרב לה. אם יסרבו, הם לא יהיו מחויבים להעביר את ההדרכה. אלא שמדברי החיילים מתברר, שהמדיניות בפועל היא אחרת: "קיבלתי עונש ריתוק — שבת בבסיס, בלי שום משפט ובלי שום יכולת להסביר את עצמי", סיפר חייל מפיקוד העורף. "זה בית ספר, לא בית כנסת״, ניסה החייל להסביר למנהלת בית הספר, שדרשה ממנו לחבוש כיפה.

נדמה, שההבחנה הבסיסית בין בית ספר לבית כנסת היטשטשה גם בקרב מפקדים וכי יש מי שסבורים שהדרישה לחבוש כיפה היא מובנת מאליה ומותר אף להעניש את מי שמסרב להיענות לה. מדובר בבלבול ערכי ואי הבנת הסמכות של מפקדי הצבא.

מדברי החיילים מתברר, כי לא רק שהשתרשה נורמה משובשת של כפייה דתית, אלא שנעשה מאמץ להסתיר מחיילים את פקודות הצבא, הקובעות שלא ניתן לחייב אותם לחבוש כיפה. הכפייה הבלתי רשמית מייצרת פחד: "לאחרונה כולם חוששים, אז החיילות נאלצות לצאת עם חצאית צבאית ארוכה בניגוד לרצונן ואמונתן", סיפר החייל.

נדרש לחקור את המקרים, להעניש את המפקדים שהפרו את פקודות הצבא, עשו שימוש לרעה בסמכותם, והקפידו להסתיר מחיילים את פקודות הצבא. תופעת ההדתה פושה בצבא ישראל, ועל הרמטכ״ל, גדי איזנקוט, שבתחילת כהונתו היה נראה כמגויס למלחמה נגדה אך בפועל ממסד את ההדתה. הוא מחוייב  לבלום אותה.

 

תגובות