Jul 06, 2018 09:23 UTC
  • ליקוי מאורות משפטי

עצם העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה הישראלית, אביחי מנדלבליט, נוטה לאשר לבנימין נתניהו לקבל כספים משני בעלי הון פרטיים — ספנסר פרטרידג' ובן דודו נתן מיליקובסקי — לצורך מימון שכר טירחתם של עורכי דינו מסבה כשלעצמה נזק חמור לערכי טוהר המידות בקרב עובדי הציבור. אם תשובתו תהיה חיובית — יהיה בכך משום ליקוי מאורות כללי, הרס הנורמות הציבוריות שעדיין נותרו, וחבלה של ממש בהליכים המשפטיים המתנהלים נגד נתניהו.

לראש הממשלה, כמו ליתר עובדי הציבור, מותר לקבל אך ורק שכר וטובות הנאה מהקופה הציבורית. נתניהו, המשית כמעט את כל הוצאות משפחתו במעון הרשמי ובמעונו הפרטי על קופת הציבור, יודע זאת היטב. כללי האתיקה החלים על חברי הממשלה אוסרים על קבלת טובות הנאה מכל גורם אחר. במקביל, קבלת כספים פרטיים עשויה להוות גם עבירה על חוק המתנות וכן עבירה של מרמה והפרת אמונים. כל זאת, אף אם הכספים היו מגיעים ממקור שלישי, שאינו קשור לחקירה.

בנוסף, הענקת אישור כזה לראש הממשלה תחייב להיעתר בעתיד לכל עובד ציבור, בכיר או זוטר, שיבקש אישור לקבל כספים פרטיים בתואנה שאלה משמשים לצרכים חיוניים שמשכורתו אינה משגת לממנם. פירצה כזאת בכללים החלים על עובדי ציבור פירושה הרס הנורמות הממלכתיות, שתפקידן להפריד בין הון לשלטון.

קשה להשתחרר מהרושם שהיועץ המשפטי אינו פועל בנושא הזה בשם האינטרס הציבורי. העובדה שעורך דינו הפרטי של נתניהו,  ד"ר יעקוב וינרוט , פנה למנדלבליט כדי לקבל אישור מטעמו, מלמדת שנושא מימון שכר טירחת סנגוריו של נתניהו הוא עניין פרטי, ולא נושא ממלכתי שבו אמור היועץ המשפטי לחוות את דעתו. אם אזרחים מהשורה אינם רשאים לפנות לרשויות אכיפת החוק לצורך חוות דעת בשאלה כיצד חוקי לפעול — עקרון השוויון מחייב שגם נבחרי ועובדי ציבור לא יוכלו לעשות זאת, כשאין מדובר בנושאים הנוגעים למילוי תפקידם. על מנדלבליט להתעשת, לזכור שתפקידו הוא לשרת את האינטרס הציבורי באמצעות קידום יעיל, מהיר והוגן של הליכי החקירה וההעמדה לדין של ראש הממשלה, ולחדול ממה שנראה כניסיון להגן על נתניהו ולהעמידו מעל לחוק.

 

תגובות