Jul 19, 2018 09:40 UTC
  • קיפוח ואפליה

בג"ץ דחה באחרונה את עתירת ועד ראשי הרשויות המקומיות הפלסטיניות, ארגון עדאלה והאגודה לזכויות האזרח, נגד הייצוג הבולט של קק"ל במועצת מקרקעי ישראל.

העותרים מסרו כי מכיוון שקק"ל רואה עצמה כגוף האמון על האינטרסים של היהודים, ומאחר שלפי עמדת קק"ל קרקעותיה צריכות להיות משווקות ליהודים בלבד, אזי החוק שקובע שבמועצת מקרקעי ישראל יכהנו שישה נציגים שלה מתוך 14, מהווה פגיעה בזכות לשוויון וכבוד של הפלסטינים. בדחיית העתירה, בג"ץ, קבע למעשה כי גוף שמצהיר שהוא מפלה יכול להימנות עם מקבלי ההחלטות בישראל.

קביעתו של בג"ץ שאין בחוק משום פגיעה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד האדם היא שגויה, והעובדה שהעתירות נגד חוקתיותו של החוק נדחו בשלב כה מוקדם של הבחינה המשפטית, והוצאות המשפט הוטלו על העותרים, היא חרפה. בכך חשף בית המשפט את יחסו האמיתי לעותרים.

ברור שהפלסטינים אינם יכולים לראות במועצה ש–43% מחבריה נמנים עם ארגון המכריז שיפלה אותם, גוף לגיטימי. במדינה מתוקנת, אדם המכריז שהוא מחויב לפעול באופן מפלה היה נפסל מיד מלמלא כל תפקיד ציבורי. ניתן רק לדמיין מה יהיו התגובות בישראל, אם היה נודע שבמדינה אחרת, שבה היהודים הם מיעוט, פועל גוף שקרוב למחצית מחבריו הצהירו על כוונתם להפלות יהודים.

כבוד האדם, קבע בית המשפט, אינו צריך לדחוק את כבוד החוק. כנראה שנשתכח מהשופטים שכבודו של החוק תלוי במידת הכבוד שהוא נותן לבני האדם. כך גם כבודו של בית המשפט, שהוא לעולם תלוי בהחלטותיהם של שופטיו, ובשאלה האם הם עושים צדק או שמא מכשירים מעשי עוול שלטוניים, וסוגרים את דלתות ההיכל בפניהם של הנפגעים מעוול.

הגיע הזמן שקק"ל — גוף הממלא תפקידים ציבוריים— תיפרד ממדיניותה המפלה. הפלסטינים סובלים מקיפוח בהקצאת קרקעות, ואם לא די בכך, נתח נכבד מן הקרקעות שהופקעו מפלסטינים הועבר בשעתו על ידי ישראל לקק"ל. אף מפלגה, כולל מרצ, אינה זכאית להיחשב כמי שמחויבת לדמוקרטיה ולשוויון, אם היא שותפה בקק"ל, החורתת על דגלה אפליה לרעה של פלסטינים. גם ישראל אינה זכאית להציג עצמה כגוף המחויב לשוויון, כאשר הגוף המופקד על הקצאת קרקעות הציבור מוטה לרעת הפלסטינים.

 

תגובות