Jul 21, 2018 10:00 UTC
  • איראן מסוגלת להתגבר על כל מכשול

עתון קיהן כתב על קבלת הפנים שערך מנהיג המהפכה אייתאללה סייד עלי ח'מינאי לנשיא חסן רוחאני וחברי הממשלה והבליט הנחיות המנהיג שקבע בהן כי איראן מסוגלת להתגבר על המשברים והבעיות הכלכליים באמצעות המאמצים והפעילויות האפקטיביים, תוך שיתוף פעולה בין הגורמים השונים ובני העם האיראני מה מחייב את הגורמים בממשלה לפעול ביתר שאת בהתמודדות עם המשברים השונים,

 וודאי שלגורמים הכלכליים בממשלה תפקיד כה חשוב בהקשר זה לכן הגופים האחרים נדרשים לשתף פעולה עם החוגים הכלכליים. מנהיג המהפכה קרא לרשות השידור ומנגנוני ההסברה והעתונים להבליט את הצעדים שנוקטת בהם הממשלה ולהציג תמנה אמיתית על פעילות הממשלה בהתמודדות עם כל משבר תוך קריאה לשרטט מפת דרך לכלכלה יציבה מבוססת על שיתוף הפעולה והתאום בין החוגים הכלכליים, העם והממשלה כאשר, התפקיד של כל גוף יהיה דאז ברור ומועיל בהשגת היציבות. זאת אומרת שיש לחזק את המגזר הפרטי בד בבד עם התמודדות עם כל מי שפוגע בחיים היציבים של ההמונים. בהקשר זה הממשלה נדרשת להפעיל מנגנון פיקוח אפקטיבי על הפעילות הפיננסית ולמנוע הברחת והלבנת כספים. עתון קיהן סיכם בכך כי המנהיג קרא לממשלה לקדם את מדיניות כלכלת ההתקוממות וליזום פתורנות למשברים בטרם החרפתם כאשר התמודדות עם השחיתות והעמדת המושחתים לדין הוא אמצעי חשוב להשגת היעדים הנכספים והכשלת התכסיסים העויינים.

עתון ופאק כתב על פורום השלום העולמי שהתכנס בסין בהשתתפות איראן והבליט את דבריו של יו"ר המועצה האסטרטגית ליחסי חוץ ד"ר כמאל ח'ראזי בפגישה עם עתונאים וכתבים כי איראן המתמודדת עם הסנקציות האמריקניות הלא חוקיות מצפה מהקהילה הבינ"ל והמדינות החתומות על הסכם הגרעין להתנגד לסנקציות האמריקניות להתנגד להן ולהתעלם מהן תוך הדגשה כי איראן מכבדת את חופש הביטוי שמבטא תבונה וחוכמה מדינית עם זאת התפיסה הכללית היא לדחות את הלחצים והסנקציות האמריקניים, כמתחייב מהאנטרסים של העם האיראני. ח'ראזי ציין כי ארה"ב שמתנגדת לאיראן פוגעת בעולם לאור הצעדים הכלכליים שנוקטת בהם נגד המדינות השונות כמו למשל סין. זאת אומרת, ישנה חשיבות לשיתוף הפעולה ברמה הועלמית בהתמודדות עם המדיניות האמריקנית החד-צדדית. עתון ופאק ציין לדבריו של ח'ראזי כי ארה"ב לא מכבדת הסכמות והבנות במקביל איראן שנהנית מיציבות יותר מכל מדינה אחרת מסוגלת הודות ליכולות והמומחיות של אזרחיה להשיג הצלחות בכל התחומים.

 

תגובות