Aug 25, 2018 08:30 UTC
  • מסכת השקרים

שרת המשפטים של ישראל איילת שקד והשר יריב לוין מובילים מתקפה משולחת רסן על הרשות השופטת ונראה שהם מתחרים ביניהם מי ישתלח באופן בוטה יותר בבית המשפט. בעוד לוין מעליל על שופטי העידן הטרום־שקדי שפסקו "לפי דעתם הפוליטית ולא לפי המצב החוקי", שקד מאיימת על בית המשפט במלחמת רשויות.

בבואה להגן על "חוק הלאום", שקד קבעה שאין לבית המשפט סמכות לפסול חוקי יסוד. לדידה, באמצעות הרוב שיש לה בכנסת — כרשות מכוננת חוקה — יכולה הממשלה לחוקק כל חוק יסוד העולה על רוחה, מפלה וגזעני ככל שיהיה, ברוב רגיל ובהליך רגיל, כשלמערכת המשפט אין אפשרות להדוף אותו.

שקד לא הסתפקה בהבעת עמדה, היא שיגרה איום ישיר והזהירה מ"רעידת אדמה", אם העליון יטרפד את "חוק הלאום". במלים אחרות: אם לא תקבלו את פרשנותי, ארסק את בית המשפט.

האיום של שקד הוא חלק ממהלך נרחב ומסוכן בהרבה: גם שקד וגם לוין מבקשים להפוך את בית המשפט לזרוע פוליטית של הימין הלאומני. הם אינם מסתירים את הכוונה למנות לבית המשפט העליון רק את מי שחושב כמותם. באופן הזה מופעל לחץ על כל שופט שמבקש להתמנות לעליון לפסוק בהתאם לציפיות השרים. קשה לתאר את גודל הנזק שנגרם לעצמאות השפיטה עקב מהלכים אלה. חובה להזכיר את המובן מאליו: בהעדר עצמאות, אין טעם במערכת המשפט.

שקד ולוין מתחרים ביניהם גם בדברי שקר שמטרתם דה־לגיטימציה לבית המשפט. לוין טוען כי התעקש שלא לכלול את ערך השוויון ב"חוק הלאום" כדי לא לסכן את חוק השבות. אין לכך שחר. שופטי הדור הישן, מי שלוין רואה בהם אויביו, העלו את חוק השבות למעמד חוקתי, וקבעו כי הזכות לשוויון חלה רק על מי שהם כבר אזרחי ישראל. לוין מתנגד לשוויון מטעמים אחרים: כדי שיוכל, כך כדבריו, למנוע מזוג פלסטיני מעורב (מישראל ומהשטחים הכבושים) להתיישב בישראל (איחוד משפחות) מטעמים דמוגרפיים, וכדי שיוכל לתמרץ כלכלית את ייהוד נצרת עילית ויישובים דומים. בכך הוא צודק: מהלכים כאלה, שביסודם מוטיבציה גזענית, אכן סותרים את השוויון.

שקד מצדה ממחזרת את השקר המוחלט שבבסיס תעמולת הימין, שלפיו לא היה בתשתית החוקתית בסיס מספק לאופייה של ישראל כ"מדינת הלאום" של היהודים. אין זה נכון אלא עבור מי שסובר כמותה שישראל סובלת מעודף זכויות אדם ומעודף שוויון. מתחת למסכת השקרים של שקד ולוין מבצבץ ראשה המכוער של ממשלה גזענית.

 

 

תגובות