Aug 29, 2018 10:47 UTC
  • ההלבנה הנלוזה

תושבי המאחז הבלתי חוקי "עדי עד" לא פיללו לנדיבות מרחיקת לכת כמו זו שמוצעת להם כעת על ידי הממשלה הישראלית. במקום מעמדו הנוכחי, שמאוים על ידי עתירתם של ארבעה כפרים פלסטיניים, יהפוך המאחז ל"שכונת מגורים", חלק מההתנחלות "עמיחי" שנבנתה ואף תורחב בעבור מפוני ההתנחלות הבלתי חוקית עמונה. על פי מתווה ההלבנה, "יזכה עדי" עד לשטח הגדול פי שלושה משטחה של "עמיחי", ובכך סבורה הממשלה הישראלית כי תוכל להשתחרר מאימת בג"ץ ולמלא את התחייבותה לממשל האמריקאי שלא לבנות התנחלויות חדשות.

המיקום הגיאוגרפי של "עדי עד" ו"עמיחי" איננו מקרי. למרות היותן התנחלויות מבודדות, שאינן כלולות במתווה הגושים ולפיכך צפויות להתפנות בהסדר שלום, מניחה הממשלה הישראלית באמצעותן אבן נגף נוספת בפני יצירתו של רצף טריטוריאלי פלסטיני, ומסכלת בדעה צלולה ובכוונת מכוון את האפשרות להגיע להסדר גבולות ראוי עם הפלסטינים.

התוכנית להקים ב"עמיחי" 60 יחידות דיור בנוסף ל–40 היחידות שכבר קיימות בה, ובהמשך עוד 300 יחידות דיור, מבהירה כי לא מדובר רק ב"סידור מגורים" מקומי לעבריינים, אלא במדיניות מרחיקת לכת, שמטרתה לעקוף אפילו את החוקים שקבעה ישראל ביחס למעמדן של ההתנחלויות. חוקים אלה הבחינו עד כה בין אדמות פרטיות של פלסטינים, שעליהן אין לבנות התנחלויות, לבין אדמות מדינה, שהבנייה עליהן מחייבת היתר של ממשלת ישראל.

המאחז "עדי עד" הוקם ללא היתר וללא תוכנית מתאר מאושרת. ככזה, היה על ממשלת ישראל לפרקו כבר עם הקמתו. אך כמו במקרים רבים אחרים, הודיעה הממשלה כי בכוונתה להכשיר את המאחז במסגרת חוק ההפקעה, שלפיו ייאסר על פלסטינים להשתמש בקרקע שעליה נבנו התנחלויות "בתום לב" או באישור ישראל, וזכות השימוש תעבור לידי הממשלה. אלא ש"עדי עד" נבנה עוד בשנת 1998, שנים רבות לפני קבלתו של החוק המחפיר הזה, והממשלה לא טרחה אפילו להסדיר את מעמדו עד כה. עם הכללתו בשטח השיפוט של "עמיחי", תעבור אחריות האכיפה בכל הנוגע לבנייה בלתי חוקית מידיו של המינהל האזרחי לידיה של מועצת מטה בנימין — שבעצמה היתה מעורבת בבנייתם של מאחזים בלתי חוקיים. מהלך זה הוא מקרה בוחן מקומם, שעלול להשפיע על מעמדם החוקי של התנחלויות ומאחזים רבים, וממילא על עתידו של המשא ומתן המדיני. מאחז עדי עד צריך להיעלם מהמפה, יחד עם שיטת ההלבנה הנלוזה.

 

תגובות