د امریکا او افغانستان په امنیتی تړون کې د بیا کتنې په غوښتنې د ډاکټر عبدالله د غبرګون په اړه په هینداره کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

د امریکا او افغانستان په امنیتی تړون کې د بیا کتنې په غوښتنې د ډاکټر عبدالله د غبرګون په اړه په هینداره کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

د امریکا او افغانستان په امنیتی تړون کې د بیا کتنې په غوښتنې د ډاکټر عبدالله د غبرګون په اړه په هینداره کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

ایا د کابل او واشنګټن په امنیتی تړون کې دبیا کتنې غوښتنه واقعا شخصی ده یا د افغان ملت د زړه اواز؟د افغانستان له تکړه شناندی او جهادی مشر ښاغلی حاجی محمد امین فروتن یې دلته واورئ

ایا د کابل او واشنګټن په امنیتی تړون کې دبیا کتنې غوښتنه واقعا شخصی ده یا د افغان ملت د زړه اواز؟د افغانستان له تکړه شناندی او جهادی مشر ښاغلی حاجی محمد امین فروتن یې دلته واورئ

ایا د کابل او واشنګټن په امنیتی تړون کې دبیا کتنې غوښتنه واقعا شخصی ده یا د افغان ملت د زړه اواز؟د افغانستان له تکړه شناندی او جهادی مشر ښاغلی حاجی محمد امین فروتن یې دلته واورئ

مصاحبه با آقای وحید مژده خبرنگار معروف افغانستان و نویسنده این کشور

مصاحبه با آقای وحید مژده خبرنگار معروف افغانستان و نویسنده این کشور

ادعای دولت افغانستان مبنی بر نابودی کارخانه های ساخت هروئین در بمباران هوایی دولت و نیروهای خارجی