د امریکا د ولسمشر ټرمپ او افغان طالبانو یوه بل ته د رجزخوانۍ په اړه په فرانسې کې میشت د افغانستان او سیمې د مسلو د کارپیژاندی ښاغلی ډاکټر محمد اکبر وردک مرکه دلته واورئ

د امریکا د ولسمشر ټرمپ او افغان طالبانو یوه بل ته د رجزخوانۍ په اړه په فرانسې کې میشت د افغانستان او سیمې د مسلو د کارپیژاندی ښاغلی ډاکټر محمد اکبر وردک مرکه دلته واورئ

یوه بل ته د ټرمپ او طالبانو د ګواښونو په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې د شناندو نظرونه دلته واورئ

یوه بل ته د ټرمپ او طالبانو د ګواښونو په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې د شناندو نظرونه دلته واورئ

سیاستهای آینده ترامپ رییس جمهور جدید امریکا برای کشورهای اسلامی

مصاحبه با آقای اسد الله وحیدی ، مدیر مسوول روزنامه سرنوشت چاپ کابل و استاد دانشگاه کابل

سیاستهای آینده ترامپ رییس جمهور جدید امریکا برای کشورهای اسلامی