په کابل کې د افغانستان ، پاکستان او چین د خارجه وزیرانو د ننۍ درې اړخیزې غونډې هدفونه څه دی ؟د پاکستان له مشهور شناندی او خبریال ښاغلی رحیم الله یوسفزی له یې دلته واورئ

په کابل کې د افغانستان ، پاکستان او چین د خارجه وزیرانو د ننۍ درې اړخیزې غونډې هدفونه څه دی ؟د پاکستان له مشهور شناندی او خبریال ښاغلی رحیم الله یوسفزی له یې دلته واورئ

په کابل کې د افغانستان ، پاکستان او چین د خارجه وزیرانو د ننۍ درې اړخیزې غونډې هدفونه څه دی ؟د پاکستان له مشهور شناندی او خبریال ښاغلی رحیم الله یوسفزی له یې دلته واورئ

د افغانستان د سولې د عالی شورا مشورتی بورډ به د سولې لپاره تر کوم حده ګټه ور وی ؟په هینداره کی یې له شناندو او شخصیتونو دلته واورئ

د افغانستان د سولې د عالی شورا مشورتی بورډ به د سولې لپاره تر کوم حده ګټه ور وی ؟په هینداره کی یې له شناندو او شخصیتونو دلته واورئ

د افغانستان د سولې د عالی شورا مشورتی بورډ به د سولې لپاره تر کوم حده ګټه ور وی ؟په هینداره کی یې له شناندو او شخصیتونو دلته واورئ

له ډاکټر سيد وحيد ظهوري حسيني سره مرکه

له ډاکټر سيد وحيد ظهوري حسيني سره مرکه

د افغانستان د چارو له کارپېژاندي سره په افغانستان کښې داعش د پېدائش، ملاتړونو سنبالښت او اهدافو په باره کښې مرکه