په کویټه کې ترهه ګرې حملې ته په پام سره ایا واقعا په پاکستان کی د ترهه ګرۍ جرړه ویستل شوی ده ؟د پاکستان له مشهور سیاستوال ښاغلی بسم الله خان کاکړ یې دلته واورئ

په کویټه کې ترهه ګرې حملې ته په پام سره ایا واقعا په پاکستان کی د ترهه ګرۍ جرړه ویستل شوی ده ؟د پاکستان له مشهور سیاستوال ښاغلی بسم الله خان کاکړ یې دلته واورئ

په کویټه کې ترهه ګرې حملې ته په پام سره ایا واقعا په پاکستان کی د ترهه ګرۍ جرړه ویستل شوی ده ؟د پاکستان له مشهور سیاستوال ښاغلی بسم الله خان کاکړ یې دلته واورئ

مصاحبه با آقای  احمد ضیاء رحیمزای رییس اتحادیه نویسندگان افغانستان موسوم به گهیز.

مصاحبه با آقای  احمد ضیاء رحیمزای رییس اتحادیه نویسندگان افغانستان موسوم به گهیز.

اعتراض نمایندگان پارلمان افغانستان به گسترش فعالیت داعش در این کشور

مصاحبه با آقای مهندی صاحب خان عضو مجلس ملي افغانستان

مصاحبه با آقای مهندی صاحب خان عضو مجلس ملی افغانستان

اعتراض نمایندگان پارلمان افغانستان به گسترش فعالیت داعش در این کشور

واشنګټن په افغانستان کی د داعش  د ترهه ګرې ډلې له پیاوړتیا کوم هدفونه تعقیبوی ؟د افغانستان د پارلیمان  له فعال غړی ښاغلی انجنیرصاحب خان یې دلته اوریدلې شئ

واشنګټن په افغانستان کی د داعش د ترهه ګرې ډلې له پیاوړتیا کوم هدفونه تعقیبوی ؟د افغانستان د پارلیمان له فعال غړی ښاغلی انجنیرصاحب خان یې دلته اوریدلې شئ

واشنګټن په افغانستان کی د داعش د ترهه ګرې ډلې له پیاوړتیا کوم هدفونه تعقیبوی ؟د افغانستان د پارلیمان له فعال غړی ښاغلی انجنیرصاحب خان یې دلته اوریدلې شئ