د عمان د څلور اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د طالبانو د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو په هکله په هینداره کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

د عمان د څلور اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د طالبانو د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو په هکله په هینداره کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

د عمان د څلور اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د طالبانو د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو په هکله په هینداره کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

مصاحبه با اقای نجیب منلی یکی از تحلیل گران و نویسندگان برجسته افغانستان

مصاحبه با اقای نجیب منلی یکی از تحلیل گران و نویسندگان برجسته افغانستان

افزایش حملات طالبان همزمان نشست با چهار جانبه عمان

د عمان له څلور اړخیزې غوڼدې سره په یو وخت په پکتیا او غزنی کې د طالبانو د سختو حملو او ملکیانو د تلفاتو په ارتباط د ویسا ورځپاڼۍ د مسول چلونکی ښاغلی زوبیر شفیقی مرکه دلته واورئ

د عمان له څلور اړخیزې غوڼدې سره په یو وخت په پکتیا او غزنی کې د طالبانو د سختو حملو او ملکیانو د تلفاتو په ارتباط د ویسا ورځپاڼۍ د مسول چلونکی ښاغلی زوبیر شفیقی مرکه دلته واورئ

د عمان له څلور اړخیزې غوڼدې سره په یو وخت په پکتیا او غزنی کې د طالبانو د سختو حملو او ملکیانو د تلفاتو په ارتباط د ویسا ورځپاڼۍ د مسول چلونکی ښاغلی زوبیر شفیقی مرکه دلته واورئ

د عمان له غونډې سره په یو وخت په پکتیا او غزنی کې د طالبانو د سختو حملو د جاج په اړه د افغانستان د تکړه لیکوال او شناندی ښاغلی نجیب منلی مرکه دلته واورئ

د عمان له غونډې سره په یو وخت په پکتیا او غزنی کې د طالبانو د سختو حملو د جاج په اړه د افغانستان د تکړه لیکوال او شناندی ښاغلی نجیب منلی مرکه دلته واورئ

د عمان له غونډې سره په یو وخت په پکتیا او غزنی کې د طالبانو د سختو حملو د جاج په اړه د افغانستان د تکړه لیکوال او شناندی ښاغلی نجیب منلی مرکه دلته واورئ