د قدس د نړیوالې ورځې د اعلانولو فلسفه او اغیزې څه دی ؟په هینداره کې یې له شناندو دلته واورئ

د قدس د نړیوالې ورځې د اعلانولو فلسفه او اغیزې څه دی ؟په هینداره کې یې له شناندو دلته واورئ

مصاحبه با آقای قاضی محمد حسن حقیار مقام سابق دولت افغانستان و نویسنده و تحلیل گر این کشور

 انتقاد جان مک کین از دولت ترامپ به خاطر مشخص نبودن استراتژی امریکا درافغانستان

د قدس د نړیوالې ورځې له نومولو د حضرت امام خمینی رح اهداف څه وو ؟د پاکستان د اهل سنتو له تکړه عالم دین ښاغلی قاری عبدالرحمان نورزی یې دلته واورئ

د قدس د نړیوالې ورځې له نومولو د حضرت امام خمینی رح اهداف څه وو ؟د پاکستان د اهل سنتو له تکړه عالم دین ښاغلی قاری عبدالرحمان نورزی یې دلته واورئ