د افغانستان د سولې د لوې مشورتی جرګې په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واوری

د افغانستان د سولې د لوې مشورتی جرګې په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واوری

د افغانستان د سولې د لوې مشورتی جرګې په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واوری

په پاکستان د طالبانو او امریکایی استازیو د خبرو د لغوه کیدا او اړونده مسلو په اړه د افغانستان د تکړه شناندی ښاغلی وحید مژده مرکه دلته واورئ

په پاکستان د طالبانو او امریکایی استازیو د خبرو د لغوه کیدا او اړونده مسلو په اړه د افغانستان د تکړه شناندی ښاغلی وحید مژده مرکه دلته واورئ

په پاکستان د طالبانو او امریکایی استازیو د خبرو د لغوه کیدا او اړونده مسلو په اړه د افغانستان د تکړه شناندی ښاغلی وحید مژده مرکه دلته واورئ

د ماسکو له غونډې د افغان ولس د هیلو او نورو اړونده مسلو په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې دشناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

د ماسکو له غونډې د افغان ولس د هیلو او نورو اړونده مسلو په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې دشناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

د ماسکو له غونډې د افغان ولس د هیلو او نورو اړونده مسلو په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې دشناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ