• ریشہ فتنہ داعش در لغمان کندہ شد

در حالی کہ امریکا شعار مبارزہ ضد داعش را سر میدہد ہواپیماہای نیروہای امریکایی در عملیات طالبان بر ضد داعش در ولایت لغمان در شرق افغانستان سنگرہای طالبان را بمباران کردند

1/4/1397

عاشق حسین طوری

ذبیح اللہ مجاہد سخنگوی طالبان افغانستان بہ رادیوپشتو تہران خبر داد ، کہ ریشہ فتنہ  داعش در ولایت لغمان در شرق افغانستان کندہ شد بگفتہ سخنگوی طالبان ، مدتی بود کہ فتنہ داعش بہ ولایت لغمان انتقال دادہ شدہ بود و افراد زیاد از فتنہ داعش در مناطق جوریگی، ماسور، اسکین کندا و گندہ گل در شہرستان الینگار در ولایت لغمان مستقر شدہ بودند کہ مردم این مناطق را اذیت میکردند و بعد از اینک طالبان بارہا از آنان دعوت بعمل آوردند کہ دست از اذیت کردن مردم و شیطنت  بردارند و آنان از حرکتہای شیطانی خود باز نیامدند، طالبان نیز مجبور بہ عملیات بر ضد این فتنہ شدند و بگفتہ سخنگوی طالبان دیروز پنجشنبہ 31/3/1397 عملیات وسیعی در مناطق یاد شدہ علیہ داعش صورت گرفت کہ در نتیجہ دہہا تن از داعش کشتہ  شدند و دراین عملیات بگفتہ مجاہد تنہا یک تن از طالبان کشتہ شد وی افزود طالبان داشتند عملیات پاکسازی را  انجام میدادند کہ امریکا بار دیگر بہ کمک داعش آمد و ہواپیماہای نیروہای امریکایی سنگرہا و کمر بند طالبان را بمباران کردند کہ در نتیجہ آن ٤ تن از طالبان کشتہ شدند، ولی بگفتہ سخنگوی طالبان نیروہای آنان علیرغم بمباران امریکایہا بہ علمیات ضد فتنہ داعش ادامہ دادند و کلیہ مناطق مذکور از وجود فتنہ گران داعش پاکسازی شدند، وی خاطرنشان کرد کہ در جنگہای شہرستانہای ولایت ننگرہار بین طالبان و داعش نیز ہواپیماہای امریکایی بہ حمایت از داعش سنگرہای طالبان را بمباران کردہ بودند و سخنگوی طالبان تاکید کرد کہ علیرغم حمایت امریکا از فتنہ داعش ، طالبان اجازہ نخواہند داد کہ فتنہ داعش در افغانستان ریشہ پیدا کند این در حالیست کہ مقامات امریکایی بر مبارزہ ضد داعش تاکید میکنند ۔/

 

ټیګونه

Jun 22, 2018 10:08 Asia/Kabul
کمنټونه