• آیا ہدف  اجلاس علمای دینی  در عربستان سعودی پایان دادن بہ جنگ در افغانستان بود ؟

اگر ہدف از برگزاری اجلاس علمای دینی برخی کشورہای اسلامی در عربستان سعودی پایان دادن بہ جنگ در افغانستان بود ، از جنایات امریکا در افغانستان نیز یاد آوری و آنر محکوم میکردند و از امریکا میخواستند کہ لا اقل جدول زمانی برای خروج نیروہای خود از افغانستان را اعلام نماید کہ علت اصلی دوام جنگ در این کشور است

گزارش رادیو پشتو

پنجشنبه 1397/04/21

تهیه و تنظیم : عاشق حسین طوری

بگزارش رادیو پشتو، کنفرانس علمای دینی برخی کشورهای اسلامی که روز های سه شنبه و چهارشنبه در تاریخ 19 و 20 تیرماه سال 1397 در جده و مکه مکرمه در عربستان سعودی برگزار گردید، جنگ افغانستان را ناروا قلمداد کرده و خواستار توقف این جنگ شدند که برخی از افغانها بویژه حکومتداران افغانستان نسبت به این موضع علمای برخی کشورهای اسلامی  اظهار رضایت کردند و امیدوار شدند که ناروا قلمداد شدن جنگ افغانستان از سوی کنفرانس علمای دینی در عربستان باعث تامین صلح درافغانستان خواهد شد.طالبان نیز طی اعلامیه ای این موضع علمای برخی کشورها را در راستای منافع امریکا دانسته و گفته اند علمایی که در این اجلاس گردهم امده بودند، نه تنها از کل کشورهای اسلامی نبودند بلکه مهم نیز نبودند و بیشترشان مامورین دولتی بودند.اعلامیه طالبان می افزاید در این اجلاس به حضور نظامی امریکا در افغانستان که از هفده سال گذشته باعث کشت و کشتار افغانها شده است هیچ اشاره ای نکرده است.بنابراین چنین اجلاس هایی که در راستای تامین منافع امریکا برگزار می شود بر اراده جهادی طالبان که می خواهند نیروهای خارجی باید از افغانستان خارج شوند هیچ تاثیری ندارد.

رادیو پشتو نظرآقای وحید مژده کارشناس ارشد امور منطقه را تلفنی جویا شد که در پاسخ گفت: عربستان سعودی که مجری این اجلاس بود همیشه در راستای منافع غرب بویژه امریکا در حوزه افغانستان فعالیت داشته است.آقای مژده با اشاره به جنگ افغانها علیه شوروی سابق در دهه هشتاد قرن بیستم گفت، آن هنگام نیز از یکسو مفتی های عربستان با فتاوی خود و مقامات دولتی این رژیم شاہی با دلارهای نفت اش به کمک غرب و امریکا آمده بودند.بگفته مژده امریکا که در جنگ علیه شوروی درافغانستان وارد گردیده بود در حقیقت می خواست با استفاده از افغانها جنگ سرد با شوروی را ببرد که دراین جنگ عربستان تمام قد به کمک امریکا آمده بود.امریکا و عربستان قصدشان کمک به مردم  افغانستان نبود بلکه امریکا می خواست رقیب جهانی خود یعنی شوروی سابق را با کمک افغانها از پا در آورد و عربستان نیز ارباب خود که امریکاست را کمک کند.چنانچه عرب هایی را که عربستان برای جنگیدین با ارتش سرخ  شوروی سابق فرستاده بود، بعد از شکست شوروی، ازنظر امریکا به تروریستہا تبدیل شدند.آقای مژده گفت، اکنون که امریکا قصد دارد جنگ افغانستان را تحت کنترل خود درآورده و داعش را در این کشور تقویت کند، برای تحقق این کار باید طالبان تحت فشار قرار بگیرند وسرکوب شوند.وعربستان سعودی بازہم  به کمک ارباب اش آمده است.

آقای مژدہ گفت، ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای امریکا در افغانستان کہ چندی پیش گفته بود، طالبان علاوه بر راه نظامی از راههای دیگر نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت که یکی از این راهها ،اجلاسہای علمای کشورهای اسلامی است که سلسله اجلاسهای علما در ضدیت با جنگ افغانستان بگفتہ آقای مژدہ در همین راستا صورت گرفته است.البته وی خاطر نشان کرد که هدف امریکا ایجاد صلح و پایان دادن به جنگ درافغانستان نیست بلکه هدف اصلی امریکا این است که جنگ افغانستان را تحت کنترل خود درآورد که فعلا از دست اش خارج شده است و همچنین برگزاری آتش بس در انتخابات پارلمانی و شوراهای استانها است که یک آرامش نسبی برقرار گردد، تا انتخابات تشریفاتی برگزار شود و افراد مورد نظر امریکا و دولت افغانستان کہ برای پیروزی آنان مہندسی شدہ است، به مجلس ملی و شوراهای شهرستانها راه یابند، آقای مژدہ ہمچنین تقویت داعش در مقابل طالبان ہدف دیگر امریکا از تحت فشار قرار دادن طالبان عنوان کرد، این کارشناس افغان خاطر نشان کرد، اگر ہدف از برگزاری اجلاس علمای دینی در عربستان واقعا پایان دادن بہ جنگ در افغانستان بود از جنایات امریکا در افغانستان نیز یادآوری و آنرا محکوم میکردند و از  امریکا میخواستند کہ لا اقل یک  جدول زمانی برای خروج نیروہای خود از افغانستان را اعلام نماید کہ علت اصلی دوام جنگ در این کشور است ۔/

 

ټیګونه

Jul 12, 2018 11:03 Asia/Kabul
کمنټونه