• د افغانستان داهل سنتودسترعالم دین او لیکوال ښاغلی علامه معین الدین ابوالفضل د کربلا د شهیدانو په یاد کی له معرفت ډک شعرونه

نـــــن هــــم بـــــيـــــا دیزيـــــدانو شورماشور دی خـــــــــدای دي بيا موږ ته حُسين راپيداکه

د کربلا وير

 

هـــــــــــر يــــو زړ ه چــــي درد پـــــه ويــــر دکــــربلاکه

مــــنـــــــو ر دي خـــــدای پــــــه دين اوپـــــه دنـــــــياکه

چــــــــي لـــــــه مـــــينـــــي دحُسَينه بهره مندوي

هـــــــــغه زړونه نــــــــن هم وير اوهم ژړا که

کــــــــــربـــــلا د هــــــدايـــــاتــــــو پوهنتون دی

هــــرغافل ددغه درس به ځان رســــــوا که

هـــــرســـــړی چـــــي ايـــــــماندار وي دا به وايي

هـــر يزيد او يزيدان دي خدای تـــــــباه که

نـــــن هــــم بـــــيـــــا دیزيـــــدانو شورماشور دی

خـــــــــدای دي بيا موږ ته حُسين راپيداکه

اوس هــــم ډېـــــر د يـــــزيدانوثناخـــــــوان دی

خـدای دي تنګه پر دوی دا ارض و سماکه

چــــي پــــرکــــومـــــه لار کـــاروان دکربلاتلی

هــــــغه لار دځـــــــــــان لپــــاره مــــــقتدا که

پـــــه قــيامت چي را حاضرسی شاه حُسينه!

ابـــــــــوالفضل هم غلام ستــا د درګا ه که

 

ټیګونه

Jan 15, 2018 12:31 Asia/Kabul
کمنټونه