• د بې وزلو او شتمنو د ژوند توپیر په دغو هوایی انځورونو کې وګورئ
کمنټونه