• د بې وزلو او شتمنو د ژوند توپیر په دغو هوایی انځورونو کې وګورئ

د بې وزلو او شتمنو د ژوند توپیر په دغو هوایی انځورونو کې وګورئ

Aug 23, 2018 15:04 Asia/Kabul
کمنټونه