Sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me aspektet tjera të mrekullive të Kur'anit të Shenjtë, duke studiuar një nga manifestimet më befasuese të krijimit, që është krijimi i njerëzimit.

Në ajetet 12, 13 dhe 14 të Sures Mu’minun në Kur’anin e Shenjtë, Zoti i Plotfuqishëm i është referuar disa mrekullive të krijimit të njerëzimit.

Ajeti 12 i Sures Mu'minun thotë: “Për All-llahun, Ne krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte”. Ky ajet nënkupton fillimin e krijimit të njerëzimit, përfshirë Ademin dhe fëmijët e tij, të cilët janë krijuar nga një ekstrakt balte. Njerëzit, me gjithë madhështinë e tyre, talentet sublime dhe meritat janë krijuar nga një ekstrakt balte. Ky është shembulli i fundit i plotfuqishmërisë së Zotit, i cili ka krijuar një krijesë të shquar si njerëzimi nga një ekstrakt balte.

Ajeti 13 i Sures Mu'minun thotë: “Pastaj atë (ajkë - baltë) e bëmë (e shëndrruam) pikë uji (farë) në një vend të sigurte”.   Referimi në barkun e gruas si një vendbanim i sigurt vë në dukje statusin e veçantë që barku mban në trupin e njeriut. Barku është pjesa më e mbrojtur e trupit të njeriut dhe mbrohet në të gjitha anët. Kolona vertebrale dhe brinjë në njërën anë, kockat e fuqishme në anën tjetër, disa shtresa të stomakut dhe mbrojtja e mitrës nga dora e dikujt janë të gjithë faktorët e lidhur që e kanë shndërruar barkun e gruas në një vendbanim të sigurt.

Pastaj, Kur’ani i Shenjtë përmend fazat e ndryshme të krijimit të njerëzimit në mitër.

Ajeti  14 i Sures Mu'minun thotë: " Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, dhe eshtrave ua veshëm mishin, pastaj atë e bëmë krijesë tjetër (me shpirt)...“

Rënia e lëngut seminal kthehet në një masë të kapur, e cila më vonë formon një ind të mprehtë, në të cilin gjymtyrët e trupit nuk janë formuar. Më vonë, ky ind i mprehtë ndryshon formën dhe kthehet në eshtra.

Pas kësaj, kockat janë të mbuluara me mish. Kjo do të thotë që muskujt gradualisht mbulojnë kockat. Në këtë pjesë të këtij ajeti, thuhet se muskujt i veshin eshtrat. Ndërsa rrobat mbrojnë trupin e njeriut, muskujt mbrojnë eshtrat kundër çdo dëmtimi të mundshëm. Nëse nuk do të ishin muskujt, goditjet kundër trupit të njeriut do të kishin dëmtuar eshtrat tona. Rrobat luajnë një rol efektiv në mbrojtjen e njerëzimit nga të ftohtit, nxehtësia dhe aspekte të tjera të dëmshme, ndërkohë që mishi dhe muskujt kontribuojnë shumë në mbrojtjen e eshtrave, të cilat formojnë strukturën e trupit të njeriut.

Për më tepër, muskujt zbukurojnë trupin e njeriut dhe nëse muskujt nuk i kanë veshur eshtrat, pamja njerëzore do të ishte e papërshtatshme. Këto fakte edhe një herë përshkruajnë maturinë e Zotit të Madhërishëm në krijimin e universit dhe krijesave të gjalla.

 

Fazat e ndryshme të rritjes së embrionit në mitër përbëhen nga shumë zhvillime mahnitëse, të cilat aktualisht janë studiuar në shkencën e embriologjisë. Shumë libra dhe artikuj janë shkruar mbi këtë temë.

E shohim se Kur’ani i Shenjtë ka paraqitur informata të sakta mbi shfaqjen e embrionit dhe fazat e ndryshme të rritjes dhe zhvillimit, 1400 vjet më parë. Kjo është ndërsa njerëzit e asaj epoke nuk ishin të informuar me këtë temë dhe shkenca e embriologjisë nuk ekzistonte në atë kohë. Ndërkohë, informacionet që Kur’ani i Shenjtë ka paraqitur në lidhje me fazat e rritjes së embrionit, dëhsmon për një nga aspektet e mrekullisë së këtij Libri të Shenjtë.

Ajeti i 14 i Sures Mu'minun pastaj i referohet fazës më të rëndësishme të krijimit të njerëzimit duke vënë në dukje: Pastaj e kemi prodhuar atë si një tjetër krijesë, e cila i referohet krijimit të shpirtit dhe shpirtit të njeriut. Me fjalë të tjera, pas përfundimit të strukturës fizike të embrionit, shtohet një element tjetër që është shpirti njerëzor.

Kjo fazë është krejtësisht e ndryshme nga fazat e tjera. Në këtë fazë të rëndësishme, embrioni i jepet jetës njerëzore dhe fillon të ruajë shqisat dhe lëvizjet. Në këtë fazë, njeriu merr një hap të madh, duke lënë prapa jetën vegjetative dhe duke u nisur në botën njerëzore. Në këtë mënyrë, ai papritmas distancohet nga gjendja e tij e mëparshme. Në këtë pikë, njerëzimi arrin një strukturë të veçantë, e cila e dallon atë nga të gjitha krijesat e tjera. Pjesa e fundit e ajetit 14 të Sures  Mu'minunu thotë: Pra, i bekuar është Allahu, më i miri i krijuesve.

Duke studiuar krijimin e njerëzimit në mitër, arrijmë të kuptojmë madhështinë e Zotit të Plotfuqishëm. Pas studimit të fazave të rritjes dhe zhvillimit të embrionit, ne arrijmë të kuptojmë aspektet e mrekullueshme të këtij krijimi. Aktualisht, si rezultat i zhvillimit të jashtëzakonshëm të shkencës së embriologjisë dhe të studimeve të kryera nga shkencëtarët, shumë prej fakteve që Kur’ani i Shenjtë ka përmendur rreth embrioneve, janë zbuluar aktualisht. Kjo edhe një herë tregon aspektet e mrekullisë së Kur'anit të Shenjtë.

Duke qenë se trupi i njeriut është një nga sistemet më të komplikuara të krijimit, ne duhet të nxjerrim në pah një numër faktorësh interesantë rreth fizikut njerëzor. Gjatësia e venave të trupit të njeriut qëndron në 97,000 kilometra. Edhe pse kjo është një rrugë shumë e gjatë, gjaku qarkullon në të gjitha venat e trupit në një periudhë të shkurtër kohore.

Qelizat janë njësitë themelore të të gjitha krijesave të gjalla, duke përfshirë edhe qeniet njerëzore. Qelizat njerëzore vazhdojnë të riprodhohen. Çdo sekondë, miliona qeliza të reja riprodhohen në trupin e njeriut.

Shkencëtarët vlerësojnë se qelizat njerëzore qëndrojnë në 37 trilionë në numër, që është një shifër e habitshme. Kush e ka krijuar këtë numër të panumërt të qelizave në trupin tonë? Vetëm, Krijuesi i vetëm i botës, Zoti i Gjithëfuqishëm është i aftë t’a përmbushë këtë detyrë.

Secili prej sistemeve të trupit, siç janë sistemet e tretjes, frymëmarrjes dhe qarkullimit të gjakut funksionojnë si një fabrikë e madhe, komponentët dhe pajisjet e të cilëve funksionojnë rregullisht dhe në koordinim me njëri-tjetrin. Përveç kësaj, të gjitha sistemet e trupit të njeriut veprojnë automatikisht. Tani, kush i ka formuar dhe organizuar këto sisteme të trupit të njeriut? Vetëm Zoti i Plotfuqishëm mund të krijojë sisteme të tilla të ndërlikuara.

 

 

Aug 27, 2017 11:19 CET
Komente