Oct 08, 2017 09:50 CET

Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues! Jemi përsëri së bashku me ciklin tonë të emisioneve me titull "Hadithi i udhëzimit". Kur'ani Famëlartë në ajetin 11 të sures Moxhadele thotë: "... All-llahu lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri...".

Zoti në këtë ajet, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të Profetit (s.a.v.s) dhe të Ehli bejtit (as) që flasin për dijetarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dijetarëve. Ju lutemi qëndroni me ne! Nuk ka dyshim se pozicioni i shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve  dhe njeriu sa më shumë që të studiojë, do të jetë sa më afër Tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të sures Moxhadele në lidhje me lartësimin e dijetarëve, Abazeri (ra), shoku i Profetit (savs), nga ai hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti (savs) tha: "O Abazer, dijetarët i do Zoti, engjëjt dhe profetët. Dhe kushdo që del nga shtëpia e tij dhe të shkoj tek dera e shkencës, Zoti i Plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit.  

Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dijetarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm Profetët dhe Osijat janë më superiorë ndaj tyre. Imam Aliu (as) në lidhje me këtë thotë: "Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën Kur'anore, qëllimi i dijetarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit shkolluar që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i Plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dijetar i madh i Islamit, se Profeti (savs) ka thënë: "Dijetar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e Plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur Krijuesi i Gjithësisë".

All-llahu i Plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të Sures Zumaer thuhet: "... “A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?” Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim".  I dërguari i Zotit (savs) në lidhje me lartësimin e dijetarit mbi të tjerët që është vetëm ithtar i adhurimit, thotë: "Me të vërtetë, epërsia e dijetarit mbi devotshmërinë, është sikur epërsia e diellit mbi yjet dhe epërsia e devotshmërisë mbi jodevotshmërinë, është sikur epërsia e hënë mbi yjet. Prandaj, nga këndvështrimi i Profetit (savs), dijetari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht i devotshmi bën veprim të madhe dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqenëse fryma e adhurimit është dituria, dijetari ka një epërsi të jashtëzakonshme.

Sekreti i epërsisë së dijetarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dijetari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dijetari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Zotit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: Me faktin se shpirti i Muhamedit është në duart e tij, çdo pasqyrë e një dijetari për djallin është më e vështirë se një mijë të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dijetari është në mendimet e të tjerëve. Pejgamberi (savs) në një tjetër hadith thotë: "Dhe arsyeja për këtë (superioritetin e dijetarit ndaj të devotshmit) është se djalli, në mesin e njerëzve, paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për të tjerët.  

Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dijetar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë moral dhe njerëzor. Në realitet, ai që posedon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit, meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparojë, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në Ditën e Ringjalljes. Është transmetuar se Pejgamberi (as) ka thënë: "Kur dijetari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në Xhennet dhe gëzoni bekimet e Xhennetit për shkak të adhurimit tuaj. Ndërsa dijetarit do t'i thuhet: "Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd, përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet". Dhe padyshim, dijetari qëndron në pozitën e profetëve.

 

Tags

Komente