نقش امریکا در سازماندهی و حمایت از گروههای تروریستی روز به روز برای مردم جهان آشکارتر میشود.

همکارمان عزیزی در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است که میشنوید.

۱۹ تیر ۱۳۹۷, ۱۸:۱۸ Asia/Dushanbe
کامنت