استعفاهای متوالی چند وزیر در دولت ترزای می،انگلیس را وارد یک بحران جدی سیاسی کرده است.

همکارمان غفوری در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است که در ادامه میشنوید.

۲۰ تیر ۱۳۹۷, ۱۶:۴۱ Asia/Dushanbe
کامنت