23 Aprel 2018, 18:30
  • Eýranyň Sepah Pasdarany bilen goşunynyň serkerdeleri duşuşdylar

Eýranyň Sepah Pasdaranynyň we goşunynyň serkerdeleri öňüi alyş çäreler esasynda iki güýjiň bilelikde alyp barýan programmalarynyň amala aşyrylmagyny we Eýranyň bähbitlerine garşy amala aşyryljak ähtimallaýyn hereketleriň garşysynda goranyş kuwwatlylygyň ýokarlandyrylmagyny islediler.

serdar serleşger Pasdar Muhammet Ali Jafari sepah pasdaranyň ýokary derejeli serkerdeleriniň bir topary bilen hemra şu gün Eýran goşunynyň baş serkerdesiniň ştabynda Eýran goşunynyň baş serkerdesi emir serleşger Seýed Abdulrahim Muwsawi bilen duşuşyp gürrüň etdi.bu duşuşykda Eýranyň goşunynyň we Sepah Pasdaranyň serkerdeleri öz işlerindäki agzybirlik, ýürekdeşlik we sazlaşyk barada hoşallyk bildirip bu arkadaşlyklar duşmanlary naumyt edendir diýip nygtap geçdiler.

Tag

Teswirler