21 Iýun 2018, 19:17
  • Larijani: Eýranyň mejlisi CTF-e goşulmak barada mertebesi belent ýolbaşçynyň ýol görkezmeleri esasynda amal etjekdir

Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani şu gün Tehranda beren gürrüňlerinde Eýranyň mejlisi terrorizmiň maliýe üpjünçiligine garşy göreşmek konwensiýasyna birikmek meselesinde yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň görýän çäreleri boýunça amal etjekdir diýi.

şu gün Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani ýaňky meseläniň geljeginiň nähili bolmagy barada berilen soragyň jogabynda bu mesele barada hökman yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri bilen gürrüň edip onuň pikirini sorajakdyrys we şonuň esasynda mejlisde amal etjekdiris diýdi.

düýn yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri yslam şura mejlisiň başlygynyň, wekilleriniň we işgärleriniň bir toparynyň duşuşygynda beren gürrüňlerinde käbir konwensiýalaryň we halkara şertnamalaryň garşysynda nähili hereket edilmeginiň dogry ýolyny açyklamakda bu şertnamalar deslap uly gudratlaryň pikir otaklarynda we olaryň peýdalary esasynda taýýarlanylýarwe onsoň garaşly we ugurdaş döwletleriň oňa birikmegi bilen görme-göze halkara şertnama öwrülýär şeýle halda egerde Eýran ýaly garaşsyz ýurt ony kabul etmese güýçli hüjümlere gabat gelýärler diýip yglan etdiler.

Tag

Teswirler