10 Oktýabr 2018, 22:02
  • Aýatolla Larijani: Eýranyň raketa kuwwatlygy Amerika üçin bir kynçylygya öwürlendir

Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy Aýatolla sadeg Amoli larijani Eýranyň ýokary goranyş kuwwatlylygyna yşarat edip Eýranyň raketa başarjaňlygy Amerika üçin bir kynçylygya dönendir diýdi.

şu gün Aýatolla Sadeg Amoli larijani kazyýet güýjiň ýokary derejeli jogapkärleri bilen geçiren maslahatynda raketa Eýranyň goranyş kuwwatlylygynyň  simwolydyr diýmek Eýran hiç haçan urşa tarap hereket edendäldir emma özüni goramaga hemişe taýýardyr diýip yglan etdi.

Aýatolla Amoli larijani Eýrana urgy urmak ugurdaky Amerikanyň tagallalaryna yşarat edip gadaganlyklary amala aşyrmak we ruhy urşy ýola bermek duşmanyň edip bilýän işidir diýip sözüne goşdy.

Tag

Teswirler