13 Noýabr 2018, 21:03
  • Zarifiň Saud Arabystanyň terror taslamalaryna beren gaýtawuly

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif Eýranly şahsyýetleri terror etmek baradaky Arabystanyň terror taslamalary barada neşir bolan habarlary kesgitledi.

Muhammet jawad Zarif kataryň Al-Arabi Al-jadid gazeti bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerikada çapdan çykýan Nýu-Ýork Taimz gazetiň Eýranly şahsyýetleri terror etmek ugurdaky saud režiminiň taslamalary barada neşir eden habaryny kesgitlemek bilen bir wagtda mundan ozal Eýran bu taslamalardan habarlydy diiýp yglan etdi.

Zarif sözüniň dowamynda Arabystan döwleti resmi tärde uruşy Eýranyň içersine çekjekdigini yglan etdi we ondan soňra Eýran Yslam respublikasy terrorçy toparlaryň ylaýtada gündogar serhetlerindäki terrorçylykly hereketlere şeýle-de terrorçy DAEŞ toparynyň yslam şura mejlisine garşy amala aşyran hüjümlerine gabat geldi diýip nygtady.

Zarif şeýle-de Saud režiminiň resmileri sebite musallat bolmagyň yzyndadyrlar diýmek bilen olaryň Eýranly şahsyýetlere garşy terror taslamalary içeri işlerine gatyşmakda Eýrany aýyplamak baradaky Arabystan döwletiniň toslamalsynyň ýalanlygyny mälim edendir diýip nygtady.

Teswirler