09 Dekabr 2018, 20:22
  • Gasemi:Stokholmdaky syýasy geňeşler ýemenli taraplaryň yradasy esasyndadyr

Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi daşary habar serişdeleriň Stokholmda Ýemeniň ýaraşyk gepleşiklerine Eýran bir topary ýoldamagy isleýändir diýip neşir eden habarynyň jogabynda Stokholmdaky syýasy geňeşler ýemenli taraplaryň yradasy esasyndadyr diýip nygtady.

Bahram Gasemi, Eýran Yslam respublikasy Ýemen dartgynlylygynyň trubaşyndan kesekileriň gatyşmazlygynda ýemenli taraplaryň arasynda gepleşikleriň geçirilmegini isläp gelýändir we ýemen meselesiniň syýasy ýoldan çözülmegu ugurda birleşen milletler guramanyň alyp barýan hereketlerini goldaýar diýip yglan etdi.

Gaemi şeýle-de Ýemenli taraplaryň, garaşsyzlykda bir syýasy çärä ýetmeklerini we ýemeniň zulum astyndaky ilatyny gaýgy-gamdan halas etmeklerini umyt etdi.

Teswirler