22 Ýanwar 2019, 21:33
  • Şamhani: ýadro ylalaşygyny goramak ugurda Ýewropa ikirjiňlense Eýran oňa garaşyp durmaz

Eýranyň milli howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani Tehran döwleti hiç haçan ýadro ylalaşygyny bozmakda öňürtmez diýmek bilen ýadro ylalaşygyny goramaklygyň harajatyny tölemekde ýewropa digirgense Eýran oňa garaşyp durmaz diýip yglan etdi.

Ali Şamhani, Tehraniň daşary syýasaty boýunça barlagla žurnaly bilen geçiren söhbetdeşliginde , Ýewropalylar ýadro ylalaşygynyň Tehraniň erkinde goýan hukukyndan we mümkinçiliklerinden geçmegine garaşmalydäldirler diýip nygtady.

Eýranyň milli howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani sözüniň dowamynda Amerikanyň prezidenti ykdysady basyşlar bilen özüniň akyla laýyk gelmeýän ezijilikli isleglerini yöňkäp başarmyka diýýändir diýmek bilen durmuşky ýagdaýda Amerika döwleti hatda dünýäniň möhüm ýurtlaryny Eýrana garşy gadaganlyklary amala aşyrmaga razy edip başarandäldir diýip beýan etdi.

 

Tag

Teswirler