16 Aprel 2019, 19:59
  • Eýranyň mejlisinde Amerikanyň garşysynda Sepah Pasdaranyňornyny ýokarlandyrmak baradaky taslama tassyklandy

Eýranyň deputatlary Eýranyň Sepah Pasdaranyny terrorçy toparlar listesinde ýerleşdimek barada tutan tutumynyň garşysynda , Sepah Pasdaranyň ornyny ýokarlandyrmak we ony daýandyrmak baradaky taslamany tassykladylar.

şu gün Eýranyň deputatlaryny hemmesiniň goldamagy bilen tassyklanan ýaňky taslama esasynda Amerikanyň merkezi serkerdeligi boýunça güýçleri we onuň gatamygyndaky guramalar we organlar terroçy adynda yglan bolandyr.

bu taslama esasynda şeýle-de  Amerikaly hrbylara berilýän harby, maliýe, maglumat, tehnika, öwrediş, hyzmat ýetiriş ugurdaky hereketler terrorçylykly işe goşulmak hasaplanýandyr.

 

Tag

Teswirler