12 Iýun 2018, 16:17
  • BMG-sy Ýemeniň Al-Hodaýda welaýatynda çaknyşyklary togtatmak ugurda tagalla edýär

Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guttreş Ýemendäki çaknyşyklaryň güýjürgemegi barada howatyrlanma bildirip bu ýurdyň Al-Hodaýda portyndaky çaknyşyklary togtatmak ugurda yzygiderli gepleşikler geçirilip durandyr diýdi.

Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Antonio Guttreş düýn BMG-synyň howpsyzlyk geňeşiniň Ýemen barada geçiren açyk bolmadyk maslahatyndan soňra beren gürrüňlerinde Ýemen işleri baradaky wekili Martin Griffithsiň Birleşen Arap Emirlikleri we Saud Arabystan bilen gepleşikleri geçirip ýöränligini aýtmak bilen bu gepleşikleriň Ýemeniň Al-Hodaýda portyndaky çaknyşyklaryň togtamagyna sebäp bolmagyny umyt etdi.

şol bir wagtda Ýemeniň ynkylap boýunça ýokary komitetiniň başlygy Muhammetali Al-Hosi Al-Hodeýda portyndaky çaknyşyklaryň güýjürgemeginiň jogapkäri Amerikadyr diýip yglan etdi.

Teswirler