01 Awgust 2018, 21:25
  • Başar Assad: Siriýa goşuny Amerika bilen sionist režimiň taslamalaryny şowsuzlyga uçradandyr

Siriýanyň prezidenti başar Assad bu ýurdyň goşyny şerçiligiň we duşmançylygyň garşysynda berk galkan ýalydyr we Amerikadyr Sionist režimiň mekirli hilelerini yzly-yzlyna şowsuzlyga uçradyp durandyr diýdi.

Başar Assad Siriýa goşunynyň guralmagynyň 73-nji ýyllygy mynasybetli Jeýşol Şaab gazeti bilen geçiren söhbetdeşliginde Siriýanyň goşun güýçleri guramalaşdyrlan terrorizmiň we onuň sebitleýin hemaýatçylarynyň garşysynda uly üstünlikleri gazanandyrlar diýip nygtady.

Siriýanyň goşun güýçleriniň geçen 7 ýylyň boýundaky gaçdusyzlygynyň we jan aýamazlyk bilen bitiren işleri netijesinde durmuşda Siriýanyň aglaba sebitlerinde parahatçyllyk berkarar bolandyr diýip Siriýanyň prezidenti başar Assad sözüne goşdy.

Tag

Teswirler