14 Sentýabr 2018, 21:42
  • sionist režimi Palestinanyň keşbini üýtgetmegiň yzyndadyr

kataryň daşary işler ministrligi kudusyň gündogarynda ýerleşen han Al-Ahmar obasyny ýykyp ýumurmak baradaky sionist režimiň harbylarynyň işlerini ýazgaryp bu işleriň maksadyny Palestinanyň keşbini üýtgetmek jasaplady.

katar , bütindünýä köpçüligi bilen birlikde soňky wagtlarda sionist režimiň ýokary sudynda Palestinalylaryň obalarynyň ýok edilmegine rugsat berýän kanunyň bozulmagyny isleýändir we bu kanuny ýazgarýandyr diýip şu gün Kataryň daşary işler ministrligi bir beýannama boýunça yglan etdi.

sionist režimiň ýokary sudy dünýä derejesinde bildirilýän nägileliklere üns bermezden sionist harbylaryna belli edilen möhletden soň Palestinalylaryň Han Al-Ahmar obasyny dargatmaklyga rugsat berdi.

Tag

Teswirler