18 Sentýabr 2018, 10:28
  • Sionist režimiň Siriýanyň Lattakia şäherine hüjüm etmegi

Siriýanyň habar serişdeleri bu ýurdyň demirgazyk günbatarynda ýerleşen Lattakia şäherine garşy hüjüme geçilenligini yglan etdiler.

Siriýanyň SANA habarlar gullugy bu ýurdyň goşunynyň Lattakia şäherine garşy amala aşyrlan raketa hüjümlere gaýtawul berendir diýip habar berdi.

şol bir wagtda Al_ahbariýe  habar gullugy Lattakia şäherine garşy amala aşyrlan hüjümlerde bir tehnologiýa merkeziň raketa hüjüme gabat gelenligini hemde bu hüjümleriň Ortaýe deňizi tarapyndan amala aşyrlanlygyny yglan etdi.

käbir habar serişdler Lattakia şäherine garşy raketa hüjümler sionist režimiň işidir diýip habar berdiler.

Teswirler