01 Noýabr 2018, 19:22
  • Başar Assad:Amerika dünýäde terrorizmi wagyz edýär.

Siriýanyň prezidenti Başar Assad dünýäde nadanlygy we ýoksullygy rowaçlandyrmak üçin Amerika ekstremizmi wagyz edýär diýdi.

Mehr habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Siriýanyň prezidenti Başar Assad Damaskda ýaraşyk boýunça bütin dünýä geňeşiň hemde demokrat ýaşlar boýunça bütin dünýä federasiýasynyň agzalary bilen geçiren duşuşygynda egerde maksatlar hakyky we milletleriň bähbitleri esasynda bolsa käbir günbatar döwletleriň çäkli bähbitleriniň garşysynda dursa bolar diýip nygtady.

arzly maksatlardan arka çykmagyň köp bahasy bardyr we Siriýa ilaty hem ýurdy we ýurdyň garaşsyzlygyny goramak ugurda köp çykdaýjy edendirler diýip Başar Assad sözüne goşdy.

Assad şeýle-de Siriýanyň goşuny we ilaty Saud Arabystan,Amerika we olaryň hemaýaty astyndaky terrorçylaryň garşysynda ýeňiş gazanyp duşmanlary şowsyzlyga uçradandyrlar diýip nygtady.

Tag

Teswirler