01 Dekabr 2018, 21:22
  • BMG-iň umumy ýygnagynda Palestinany goldamak barada 6 kararhat tassyklandy

Birleşen Milletler Guramanyň umy ýygnagy Palestinany we Siriýanyň basybalynan Golan beýikliklerini goldamak ugurda 6 karar haty tassyklady.

Kudus barada bolan birinji karar hatda Kudusa musallat bolmak ugurdaky sionist režimiň hereketleri ýazgaryldy.

2-nji karar hatda ýurda we döwlete eýe bolmak baradaky Palestinanyň esasy haky nygtalyp geçdi.

3-nji karar hatda Palestina meselesiniň parahatçylykly ýoldan çözülmegi nygtaldy.

4-nji karar hatda Palestina milletiniň hukuk şol sanda öz ykbalyny belli etmek, garaşsyz bolmak we parahatçylykly çäräni tapmak ugurda tagalla etmekde anyk maglumatlaryň dünýä derejesinde neşir edilmegi  nazara alyndy.

5-nji karar hatda BMG-niň sekretarlygynda Palestina hukuky boýunça bölüminiň işiniň dowam etdirilmegine mümkinçilik döredilmegi nygtaldy.

we 6-njy karar hat hem Golan beýiklikleri baradady.

Teswirler