03 Dekabr 2018, 21:19
  • Ýemen dartgynlylygyny çözmek dünýäniň taryhy jogäpkärçiligidir

Eýranyň daşary işler ministrligi bir beýannama boýunça Şwesiýada ýemenli taraplaryň arasynda gepleşikleriň başlanmagyny garşylaýanlygyny yglan etmek bilen ýemen urşyny togtadmak we bu ýurtdaky pajyganyň öňüne geçmek durmuşky dünýäniň taryhy jogapkärçiligidir diýip yglan etdi.

Eýranyň daşary işler ministrligi birleşen milletler guramanyň gözegçiligi astynda Şwesiýada ýemenli taraplaryň arasynda gepleşikleriň geçirilmegini garşylaýanlygyny yglan etymek bilen bir wagtda Ýemenli bütin taraplary  Skokholm gepleşiklerine çagyrdy.

Eýranyň daşary işler ministrligi Stokholm gepleşiklerine gatjaşjak ýemenlilerden önjeýli ädimleri ädip bu ýurt barada kämil ylalaşyga ýetilmegine mümkinçilik döretmeklerini isledi.

Tag

Teswirler