09 Iýul 2018, 12:32
  • Orsýet;Eýran sebitde terrorizme garşydyr

Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow ,sebitiň möhüm ýurtlarynyň şol sanda Eýranyň goşulan ýerlerinde,dartgynlylyklaryň çözülmeklerine ýol tapylmagy mümkin boljakdäldir diýdi.

Günbataryň habar serişteleri,Eýranyň  öz serhetlerinde galmagynyň we beýleki ýurtlaryň işlerine dahylçylyk etmekden saklanmagynyň greklidigini aýtýarlar.bu mesele hakykat esasynda däldir o näme sebitiň  Eýran ýaly möhüm ýurtlarynyň goşulman ýerlerinde ,sebitiň dartgynlylyklaryň çözülmeklerine ýol tapylmagy mümkin boljakdäldir diýip Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow aýdandyr.ol şeýlede ,meniň pykrym boýunça,günbataryň habar serişteleri ,Eýranyň Siriýadaky bolmagyny uly görkezendirler.şeýle halda Eýran diňe Siriýada däl eýsem sebitde huzurly bolýandyr diýip sözlerine goşdy. Günbataryň habar serişteleri ,Eýran öz serhetleriniň içine dolanmalydyr we sebitiň işlerine dahylçylyk etmeli däldir diýip toslaýandyrlar,emma sebit ýurtlarynyň şol sanda Eýranyň goşulman ýagdaýlarynda sebitiň esasy kynçylyklarynyň çözülmekleri mümkin boljakdäldir. Tejribäniň görkezşine görä ,sebitiň gudratly ýurtlarynyň dawalarynyň çözülmeklerine goşulman ýagdaýlarynda terrorçylar berkip , dawalara girişen ýurtlar  ejizleýändirler.DAEŞ ,Yrak bilen Siriýada Amerikaň we käbir ýurtlaryň hemaýatlary bilen dörändir ,şeýle halda Eýran ýaly  ýurtlaryň dahylçylyk etmän wagtlarynda terrorçylar gudratly gün be gün artdyrypYrak bilen Siriýanyň köp sebitlerine dolandyrlar.şeýle halda  Ýrak bilen Siriýanyň bu günki gün terrorçylaryň garşysynda ýeňiş gazanmaklary , bu iki ýurduň döwlet resmileriniň  we ilatynyň aýtmagyna görä, Tähranyň geňeş berip  lojestiki  hemaýat bermeginiň netijesi oňat bolandyr we üstüliklerde Eýranyň bardymy gaty ähmiýetlidr.. syýasy ekspert Hasam Zeýdan şu hakdaeýle diýär: terroriZme garşy göreşmekde Eýranyň nagyşy kesgitleýjydr. Eýran ,çäkli tärde bolsada harby we lojestiki hemaýatlary bilen,Siriýanyň ilatydyr goşunynyň terrorzsme garşy uruşda berk durup çydam görkezmeklerine sebäp bolandyr diýdi.käbir Arap ýurtlarynyň manyly garşylyk görkezmekleri bilende Eýran, Täkfiri we Sionistlik DAEŞ toparyna  garşy  Ýrak we  Siriýa ilatynyň ýanynda  gudrat bilen göreşdi. şonuň üçin indi Amerika bilen sebitiň käbir ýurtlary ,DAEŞ-dan naumyt bolmaklaryndan soň,sebitde Eýranyň rol oýnamagynyň öňüne geçmekleriniň yzynda bolýandyrlar emma bu iş mantyga laýykdäldir we olar amal ýuzunda Eýranyň öňüne geçip biljekdäldirler.Şelede biz , Amerikanyň ,Sionist režimiň we Pars Aýlakdaky käbir bogüji ýurtlaryň  agyr ýeňilmeklerine şaýatdyrs.

Tag

Teswirler